Thứ hai, ngày 06/04/2020 04:11:57 PM
Cơ cấu tổ chức --> Các phòng ban

Phòng Bổ túc Trung học phổ thông
Phòng Bổ túc Trung học phổ thông gồm 5 giáo viên, trong đó có 1 Q. Trưởng phòng

Phòng Quản lý đào tạo
Phòng Quản lý đào tạo có 5 thành viên, trong đó có 1 Trưởng phòng và 1 phó phòng

Phòng Tổ chức- Hành chính
Phòng tổ chức hành chính gồm 12 thành viên, trong đó có 1 Trưởng phòng và 1 phó phòng